מדיניות אספקת מוצרים

משלוח  עד 14 ימי עסקים*. ייתכנו  שינויים ועיכובים בתקופות , ספירות מלאי ,חגים ומבצעים.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

בהודעת הביטול על המזמין לפרט את שמו ומס' ההזמנה, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה, יציין גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.

מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות הזמנה ייצור קשר עם המפעילה אשר פרטיה מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין בהקדם. ביטול כאמור יתאפשר במידה וההזמנה טרם נשלחה למזמין. במקרה כזה, עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

בסמוך לקבלת המוצרים, על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל כמות של מוצר מסוים אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע מיד למפעילה על אי התאמה כאמור.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת מסמך ההזמנה הכולל את פרטי העסקה, או ממועד קבלת המוצר, לפי המאוחר ביניהם. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המפעילה באחת מדרכי יצירת הקשר המופיעות מטה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים למפעילה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין, למעט במקרה של ביטול מחמת פגם ו/או אי התאמה כמפורט להלן, שאז יהיה רשאי המזמין, בתיאום עם המפעילה, להחזיר את המוצר במקום שהוא נמסר לו.

עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל המפעילה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה כאשר המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את דמי המשלוח ככל ונגבו. המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות את התשלום בעד סליקת האשראי בעסקה שבוטלה, ככל שנגבו ממנה. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל ו/או היעדר זמינות המוצר במלאי, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין, זאת בכפוף לבדיקת המפעילה את טענות המזמין בדבר אי התאמה ו/או פגם ו/או היעדר זמינות, בהתאם לעניין.

הזיכוי ע"י המפעילה יבוצע באופן בו הלקוח שילם.

כאשר המזמין אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המפעילה למזמין (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), תהא התקופה בה ניתן לבטל את ההסכם בת 4 חודשים (ולא 14 יום). המפעילה תהיה רשאית לבקש מהמזמין תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

זכותו של המזמין לבטל עסקה אין בה כדי לגרוע מזכות המפעילה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. המזמין מתבקש, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

יובהר כי החזרת כלי אוכל שלא בשל אי התאמה או פגם, תתאפשר רק אם אריזתם המקורית לא נפתחה.

דרכי יצירת קשר:

1. בטלפון 03-6347080.

2. בדואר רשום לכתובת: לורנצו קפה בע"מ רח' הצנחנים 1, שמרת, לידי שירות לקוחות.

3. בדואר אלקטרוני לכתובת email שירות הלקוחות של החברה capsule@lorenzo-cafe.com

4. באמצעות הצ'אט באתר>> שירות לקוחות >> ביטול עסקה

לתשומת ליבכם לפני רכישה !
כלל קפסולות הקפה שנמכרות באתר החברה מיועדות למכונות הקפסולות של חברת לורנצו קפה בלבד.
תודה והמשך רכישה מהנה צוות לורנצו קפה