הפעלת אחריות למכונות הקפסולות

זה הזמן להפעיל את האחריות על מכונת הקפסולות שלכם

וליהנות מקפה איכותי וראש שקט !

תבנית הפעלת אחריות למכונות הקפסולות

תקנון אחריות מכונת הקפסולות

1. האחריות היא למתן שירותי אחזקה הדרושים לפעולת התקינה של המכשיר בתקופת האחריות (כהגדרתה להלן).
2. תקופת האחריות היא ל – 12 חודשים ממועד רכישת המכונה מלורנצו קפה בע"מ, או מאחד המשווקים המורשים של לרונצו קפה בע"מ. להלן "תקופת האחריות".
3.במהלך תקופת האחריות, החברה תתקן כל קלקול במכשיר או לחילופין תחליף כל חלק הטעון החלפה כתוצאה מפגם בייצור, ללא תשלום. הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4. אחריות החברה לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
4.1. אם קלקול או ליקוי נגרמו על ידי שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות, לרבות אי התאמת מתח החשמל.
4.2. אם הקלקול נגרם בזדון.
4.3. אם הקלקול נגרם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: נפילת מתח, שריפה, שיטפון, ברק, נפילה, כוח עליון וכו.
4.4. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
4.5. אם המכונה תוקנה או שהוכנסו בה שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך ע"י לורנצו קפה בע"מ מראש ובכתב.
4.6. אם נעשה שישמוש בחומרים שלא סופקו על ידי החברה לצורך שימוש במכשיר.
5. האחריות על פי תעודה זו אינה ניתנת להעברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
6. תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב את החברה, אך ורק בהתמלא התנאי הבא:
6.1. המכשיר יובא אל לורנצו קפה בע"מ או לאחד המשווקים המורשים של החברה לתיקון בצירוף תעודת אחריות חתומה על ידי הלקוח, בצרוף חותמתו, שם הלקוח, ויום הרכישה, וחשבונית המעידה על יום רכישה.
6.2. בנוסף על הלקוח להירשם באתר לורנצו קפה בע"מ www.lorenzo-cafe.com
בלשונית הפעלת אחריות מכונת הקפסולות.
7. אחריות זו אינה חלה על התבלות המכשיר או חלקיה עקב שימוש רגיל, ובמיוחד אינה כוללת תקלות הנובעות מאי אספקת מים, חיבור חשמל ו/או אספקת חשמל בלתי סדירה, אי ניקיון המכונה ו/או המקציף במידה וקיים, נזק אבנית, חלקי פלסטיק שבורים, חבלות או נפילות.
7.1. האחריות לא תחול גם על תקלות הנובעות משימוש לא נכון, הזנחה, חוסר אחזקה שוטפת, שימוש בחומרים לא נכונים, ביצוע שינויים והסבות במכשיר, חלקים שפורקו מהמכשיר על ידי הלקוח ותיקון על ידי מתקן שלא הוסמך על ידי החברה, הכל לפי שיקול דעתה ושיפוטה הבלעדי של חברת לורנצו קפה.
8. למעט כמפורט לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח ו/או לכל צד שלישי עקב תקלה ו/או קלקול בהקשר המכונה, התקנתה והטיפול בה.
9. סמכות השיפוט הייחדוית בכל הקשור לתעודה זו הוא לפי שיקול דעת החברה בלבד.

לתשומת ליבכם לפני רכישה !
כלל קפסולות הקפה שנמכרות באתר החברה מיועדות למכונות הקפסולות של חברת לורנצו קפה בלבד.
תודה והמשך רכישה מהנה צוות לורנצו קפה